ДО РЕКОНСТРУКЦІЇ ТРАДИЦІЙНОГО КОСТЮМА МАРІУПОЛЬСЬКИХ ГРЕКІВ КІНЦЯ ХІХ ст.

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  М. А. Араджионі

Анотація

Маріупольські греки є частиною історичної грецької діаспори, яка сформувалася на теренах сучасної України, зокрема в Південному Криму, у часи Візантійської імперії і Кримського ханства. У 1778–1780 рр. ця спільнота переселилася в Надазов’я, де їх і стали називати “маріупольськими греками”. Вони мають у своєму складі дві мовні групи – еллінофонів (румеїв) і тюркофонів (урумів), чиї мови наразі перебувають під загрозою зникнення. Комплекс традиційного строю маріупольських греків був утрачений ще на початку минулого сторіччя. Незважаючи на деякі спроби його реконструкції, наразі немає усталеного образу строю, який би відображав культурні особливості цієї спільноти та візуально виокремлював її з-поміж інших груп історичної грецької діаспори Причорномор’я. У статті стисло розглянуто історію вивчення традиційного костюма маріупольських греків та наявні джерела його дослідження. Описано і проілюстровано основні елементи чоловічого і жіночого костюмів – святкового та повсякденного. Наведено відповідну термінологію мовами греків-еллінофонів і татарофонів. Проведено певні аналогії з регіональними костюмами греків, кримських татар, караїмів та ін. Підкреслюється, що традиційний костюм маріупольських греків сформувався на теренах Криму і є продуктом тривалої культурної інтерференції, що відбувалася упродовж декількох століть. Доводиться, що костюм маріупольських греків має свою специфіку, хоча зберіг певні риси, притаманні народному костюму інших груп грецької діаспори, а також вплив культур Сходу. Авторка дає рекомендації щодо відтворення чоловічого і жіночого костюмів маріупольських греків, а також наголошує на потребі реконструкції тканин, аксесуарів та орнаментики грецького костюма за тими зразками, які зберігаються в музейних колекціях.

Як цитувати

Араджионі, М. А. (2022). ДО РЕКОНСТРУКЦІЇ ТРАДИЦІЙНОГО КОСТЮМА МАРІУПОЛЬСЬКИХ ГРЕКІВ КІНЦЯ ХІХ ст. Сходознавство, (88), 3-38. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2021.88.003
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 1

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

греки, народний стрій, Крим, Маріуполь

Посилання

Аблямитова Л. Х. Обрядовое значение платка и пояса – деталей национальной одежды крымских татар // Этнография Крыма ХIХ–ХХ ст. и современные этнокультурные процессы. Материалы и исследования. Симферополь, 2007.

Акчурина-Муфтиева Н. Декоративно-прикладное искусство крымских татар. Симферополь, 2008.

Анторинов Ак. Домашний быт мариупольских греков // Московские Университетские Известия. 1868. Т. 4.

Араджиони М. А. Греки Крыма и Приазовья: история изучения и историография этнической истории и культуры (80-е гг. XVIII в. – 90-е гг. ХХ ст.). Симферополь, 1999.

Араджиони М. А. Традиционный женский костюм позднесредневековых крымских греков // Южный архив. Херсон, 1993. № 1.

Араджионі М. А. Історична пам’ять і сучасні ідентичності греків Надазов’я // Вплив історичної пам’яті, міфів та стереотипів на формування регіональних та етнокультурних ідентичностей населення Криму і Надазов’я: Аналітична доповідь / За ред. М. А. Араджионі. Київ, 2017.

Архів ІЕ РАН (Інститут етнології РАН), ф. ОЛЕАЭ, од. зб. 8, арк. 1–8 зв., 17–19 зв.

Архів ІІМК (Інститут історії матеріальної культури РАН), ф. 1 (1889), спр. 87, арк. 26–31 зв.

Бабенко В. А. Этнографический очерк народного быта Екатеринославского края. Екатеринослав, 1905.

Богадица Т. Традиционная одежда греков Приазовья. Мариуполь, 2013.

Вотивные привески в собрании Донецкого областного краеведческого музея: Каталог. Донецк, 2003.

Гаркавець О. Урумський словник. Алма-Ата, 2000.

Греки России и Украины. Санкт-Петербург, 2004.

Державний архів Одеської області (ДАОО), ф. 93, оп. 1, спр. 178, арк. 5–7 зв., 32.

Диамантопуло-Рионис А. А., Демерджи Д. Л., Давыдова-Диамантопуло А. М., Шапурма А. А., Харабадот Р. С., Патрича Д. К. Румейско-русский и русско-румейский словарь пяти диалектов греков Приазовья. Мариуполь, 2006.

Иванова Ю. В. Влияние социально-экономических условий на одежду сельских жителей (по материалам исследования греческого населения Донецкой области УССР) // Советская этнография. 1976. № 2.

Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (ІР ЦНБ), ф. V, спр. 706, арк. 1–2.

Каталог выставки ХІІІ археологического съезда. Екатеринослав, 1905.

Керцелли Н. Г. Каталог Дашковского этнографического музея. Москва, 1877.

Ксенофонтова-Петренко О. Н. Семейные обряды в с. Сартана // Культурно-бытовые процессы на Юге Украины. Москва, 1979.

Курылев В. П. Материальная культура турецкого крестьянства. Москва, 1976.

Лыганова Л. А. Заметки традиционного костюма греков Приазовья // Летопись Донбасса. Краеведческий сборник. Донецк, 1995. Вып. 3.

Маріупольські греки. Скарби народної культури. Огляд грецької етнографічної колекції Маріупольського краєзнавчого музею. Донецьк, 2005.

Наулко В. И. Развитие межэтнических связей на Украине. Киев, 1975.

Новик А. А. Греческие коллекции в собрании МАЭ – источник по традиционной культуре мариупольских греков. 2011. Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН [Електронний ресурс]. URL: http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/08/08_03/978-5-02-038267-1/ (дата звернення: 01.09.2021).

Полевой В. М. Искусство Греции. Новое время. Ленинград, 1975.

Пономарьова І. С. Етнічна історія греків Приазов’я (кінець ХVIII – початок ХХІ ст.). Історико-етнографічне дослідження. Київ, 2006.

Понтийские греки // Studia Pontocaucasica. Вып. ІІІ. Краснодар, 1997.

Про кількість та склад населення Донецької області за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року [Електронний ресурс]. URL: https://web.archive.org/web/20090908150734/http://www.ukrcensus.gov.ua/r. (дата звернення: 01.09.2021).

Программа предметов, собираемых для этнографического музея общества: Отчет Русского географического общества за 1863 г. Санкт-Петербург, 1864.

Рославцева Л. Н. Одежда крымских татар конца XVIII – начала ХХ в.: Историко-этнографическое исследование. Москва, 2000 [Електронний ресурс]. URL: https://ua1lib.org/book/1148340/32412b?id=1148340&secret=32412b (дата звернення: 25.08.2021).

Соболєва О. Весілля кримських татар: традиційні форми і трансформації. Біла Церква, 2015.

Тюркские народы Крыма: Караимы, крымские татары, крымчаки. Москва, 2003.

Этнография Крыма ХІХ–ХХ ст. и современные этнокультурные процессы. Материалы и исследования. Вып. 3. Симферополь, 2012.

Ελληνική εντιμασία. Αθήνα, 2004.

REFERENCES

Ablyamitova L. Kh. (2007), “Obryadovoye znacheniye platka i poyasa – detaley natsional’noy odezhdy krymskikh tatar”, in Etnografiya Kryma ХIХ–ХХ st. i sovremennyye etnokul’turnyye protsessy. Materialy i issledovaniya, Krymskiy etnograficheskiy muzey, ChP Rubinchuk, Simferopol’, pp. 154–9. (In Russian).

Akchurina-Muftiyeva N. (2008), Dekorativno-prikladnoye iskusstvo krymskikh tatar, OAO “Simferopol’skaya gorodskaya tipografiya”, Simferopol’. (In Russian).

Antorinov Ak. (1868), “Domashniy byt mariupol’skikh grekov”, Moskovskiye Universitetskiye Izvestiya, Vol. 4, pp. 333–40. (In Russian).

Aradzhioni M. A. (1999), Greki Kryma i Priazov’ya: istoriya izucheniya i istoriografiya etnicheskoy istorii i kul’tury (80-e gg. XVIII v. – 90-e gg. XVIII st.), Izdatel’skiy dom “Amena”, Simferopol’. (In Russian).

Aradzhioni M. A. (1993), “Traditsionnyy zhenskiy kostyum pozdnesrednevekovykh krymskikh grekov”, Yuzhnyy arkhiv, Kherson, No. 1, pp. 82–94. (In Russian).

Aradzhyoni M. A. (2017), “Istorychna pam’yat’ i suchasni identychnosti hrekiv Nadazov’ya”, in Vplyv istorychnoyi pam’yati, mifiv ta stereotypiv na formuvannya rehional’nykh ta etnokul’turnykh identychnostey naselennya Krymu i Nadazov’ya: Analitychna dopovid’, za red. M. A. Aradzhyoni, TOV “Prometey”, Kyiv, pp. 79–108. (In Ukrainian).

Arkhiv IE RAN (Instytut etnolohiyi RAN), f. OLEAE, od. zb. 8, ark. 1–8 zv., 17–19 zv. (In Russian).

Arkhiv IIMK (Instytut istoriyi material’noyi kul’tury RAN), f. 1 (1889), spr. 87, ark. 26–31 zv. (In Russian).

Babenko V. A. (1905), Etnograficheskiy ocherk narodnogo byta Ekaterinoslavskogo kraya, Tipografiya Gubernskogo Zemstva, Ekaterinoslav. (In Russian).

Bogaditsa T. (2013), Traditsionnaya odezhda grekov Priazov’ya, MF OOO “Tipografiya ‘Novyy mir’ ”, Mariupol’. (In Russian).

Votivnyye priveski v sobranii Donetskogo oblastnogo krayevedcheskogo muzeya: Katalog (2003), Donetskiy oblastnoy krayevedcheskiy muzey, Donetsk. (In Russian).

Harkavets’ O. (2000), Urums’kyy slovnyk, Baur, Alma-Ata. (In Ukrainian).

Greki Rossii i Ukrainy (2004), Aleteyya, Saint Petersburg, pp. 174–84. (In Russian).

Derzhavnyy arkhiv Odes’koyi oblasti (DAOO), f. 93, op. 1, spr. 178, ark. 5–7 zv., 32. (In Ukrainian).

Diamantopulo-Rionis A. A., Demerdzhi D. L., Davydova-Diamantopulo A. M., Shapurma A. A., Kharabadot R. S. and Patricha D. K. (2006), Rumeysko-russkiy i russko-rumeyskiy slovar’ pyati dialektov grekov Priazov’ya, OOO “Tipografiya ‘Novyy mir’ ”, Mariupol’. (In Russian).

Ivanova Yu. V. (1976), Vliyaniye sotsial’no-ekonomicheskikh usloviy na odezhdu sel’skikh zhiteley (po materialam issledovaniya grecheskogo naseleniya Donetskoy oblasti USSR), Sovetskaya etnografiya, No. 2, pp. 43–56. (In Russian).

Instytut rukopysu Natsional’noyi biblioteky Ukrayiny im. V. I. Vernads’koho (IR TsNB), f. V, spr. 706, ark. 1–2. (In Ukrainian).

Katalog vystavki ХІІІ arkheologicheskogo s’yezda (1905), Tipografiya gubernskogo zemstva, Ekaterinoslav. (In Russian).

Kertselli N. G. (1877), Katalog Dashkovskogo etnograficheskogo muzeya, Tipografiya M. N. Lavrova i Kº, Moscow. (In Russian).

Ksenofontova-Petrenko O. N. (1979), “Semeynyye obryady v s. Sartana”, in Kul’turno-bytovyye protsessy na Yuge Ukrainy, Nauka, Moscow, pp. 173–85. (In Russian).

Kurylev V. P. (1976), Material’naya kul’tura turetskogo krest’yanstva, Nauka, Moscow. (In Russian).

Lyganova L. A. (1995), “Zametki traditsionnogo kostyuma grekov Priazov’ya”, Letopis’ Donbassa. Krayevedcheskiy sbornik, Vyp. 3, Donetsk. (In Russian).

Mariupol’s’ki hreky (2005), Skarby narodnoyi kul’tury. Ohlyad hrets’koyi etnohrafichnoyi kolektsiyi Mariupol’s’koho krayeznavchoho muzeyu, PP “Astro”, Donets’k. (In Ukrainian).

Naulko V. I. (1975), Razvitiye mezhetnicheskikh svyazey na Ukraine, Naukova dumka, Kyiv. (In Russian).

Novik A. A. (2011), Grecheskiye kollektsii v sobranii MAE – istochnik po traditsionnoy kul’ture mariupol’skikh grekov, Elektronnaya biblioteka Muzeya antropologii i etnografii im. Petra Velikogo (Kunstkamera) RAN, [Elektronniy resurs], available at: http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/08/08_03/978-5-02-038267-1/ (accessed 01 September 2021). (In Russian).

Polevoy V. M. (1975), Iskusstvo Gretsii. Novoye vremya, Sovetskiy khudozhnik, Leningrad. (In Russian).

Ponomar’ova I. S. (2006), Etnichna istoriya hrekiv Pryazov’ya (kinets’ ХVIII – pochatok ХХІ st.). Istoryko-etnohrafichne doslidzhennya, Referat, Kyiv. (In Ukrainian).

Pontiyskiye greki (1997), Studia Pontocaucasica, Vyp. ІІІ, B. i., Krasnodar. (In Russian).

Pro kil’kist’ ta sklad naselennya Donets’koyi oblasti za pidsumkamy Vseukrayins’koho perepysu naselennya 2001 roku, [Elektronnyy resurs], available at: https://web.archive.org/web/20090908150734/http://www.ukrcensus.gov.ua/r. (accessed 01 September 2021). (In Ukrainian).

Programma predmetov, sobirayemykh dlya etnograficheskogo muzeya obshchestva: Otchet Russkogo geograficheskogo obshchestva za 1863 g. (1864), Saint Petersburg. (In Russian).

Roslavtseva L. N. (2000), Odezhda krymskikh tatar kontsa XVIII – nachala XX v.: Istoriko-etnograficheskoye issledovaniye, Moskva, [Elektronniy resurs], available at: https://ua1lib.org/book/1148340/32412b?id=1148340&secret=32412b (accessed 25 August 2021). (In Russian).

Sobolyeva O. (2015), Vesillya kryms’kykh tatar: tradytsiyni formy i transformatsiyi, Vydavets’ Oleksandr Pshonkivs’kyy, Bila Tserkva. (In Ukrainian).

Tyurkskiye narody Kryma: Karaimy, krymskiye tatary, krymchaki (2003), Nauka, Moscow. (In Russian).

Etnografiya Kryma ХІХ–ХХ st. i sovremennyye etnokul’turnyye protsessy. Materialy i issledovaniya (2012), Vyp. 3, VAT “Simferopol’s’ka mis’ka drukarnya”, Simferopol’. (In Russian).

Elliniki entimasia (2004), Athens. (In Greek).