ЧАСТКОВІ ЕКВІВАЛЕНТИ В ПЕРСЬКО-УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ ТВОРІВ КЛАСИЧНОЇ ПОЕЗІЇ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  А. М. Бочарнікова

Анотація

Проблема часткової еквівалентності при перекладі стає предметом наукових розвідок вже протягом багатьох десятиліть, проте на матеріалі персько-українського перекладу вона все ще залишається малодослідженою. Лексикографи послуговуються досить простою класифікацією часткових еквівалентів: ситуація, коли одному слову вихідної мови відповідають два чи більше в мові перекладу, та навпаки, ситуація, коли двом чи більше словами вихідної мови відповідає лише одне в мові перекладу. Попри те що деякі дослідники застосовують її також і під час перекладу текстів, зручною вона є здебільшого для лексикографів. Під час перекладу реальних текстів ми виходимо з постулату, що повний лексичний еквівалент має відображати усі аспекти слова вихідної мови і будь-яке слово мови перекладу, що має відмінності хоча б в одному з аспектів значення, автоматично є частковим еквівалентом. Найповнішим нам видається поділ значення на пʼять компонентів: лексичний (денотативний), граматичний, стилістичний, оцінний і культурний. Аналіз перекладацької діяльності показує, що стабільно безпомилково усвідомлюються перекладачами і, відповідно, беруться до уваги під час здійснення перекладу лише перших два компоненти. У цій статті проаналізовано відмінності в усіх компонентах значення слова на матеріалі текстів перської класичної поезії. Причиною вибору саме цих текстів є особливе значення поетичних творів для розуміння культури Ірану і водночас прагнення автора публікації усунути хоча б деякі труднощі, що на цей час призупинили активну діяльність у сфері перекладу перської поезії в Україні. Для створення загальної картини нами було обрано 18 творів одинадцяти перських поетів – від Рудакі до Гатефа Есфагані. Загалом виявлено 74 випадки часткової еквівалентності в лексиці, що становить специфіку саме класичних поетичних творів. Відмінності проаналізовано за кожним із пʼяти компонентів значення, проілюстровано прикладами і встановлено, що за кожним з компонентів відмінності трапляються як ізольовано, так і в поєднанні з іншими компонентами. Зокрема, майже третину становлять випадки часткової еквівалентності, спричинені відмінностями лише ізольовано за одним з менш очевидних для перекладачів компонентів значення (стилістичним, оцінним або культурним).

Як цитувати

Бочарнікова, А. М. (2022). ЧАСТКОВІ ЕКВІВАЛЕНТИ В ПЕРСЬКО-УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ ТВОРІВ КЛАСИЧНОЇ ПОЕЗІЇ. Сходознавство, (88), 183-200. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2021.88.183
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

часткові еквіваленти, переклад, класифікація часткових еквівалентів, компоненти значення слова, класична перська поезія

Посилання

Берков В. П. Двуязычная лексикография: Учебник. Москва, 2004.

Бочарнікова А. М. Перська поезія: тексти, коментарі, переклади. Київ, 2013.

Бочарнікова А. М. Часткові еквіваленти в перекладних перських словниках // Studia Linguistica: Збірник наукових праць до 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. Вип. 4. Київ, 2010.

Жмаєва Н., Юхимець C. До питання визначення критеріїв оцінювання адекватності перекладу // Науковий вісник ПНПУ ім. К. Д. Ушинського. № 29. 2019. https://doi.org/10.24195/2616-5317-2019-29-9

Маленька Т. Ф. Особливості засвоєння перської класичної поезії, філософії та мистецтва українською поезією ХІХ–ХХ ст. // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури. № 7. 2003.

Список личных имён // Персидско-русский словарь. Под ред. Ю. А. Рубинчика. В 2-х т. Т. 2, Москва, 1983.

Gouws R. H. and Prinsloo D. J. What to say about mañana, totems and dragons in a bilingual dictionary? The case of surrogate equivalence // Proceedings of the XIII EURALEX International Congress. Barcelona, 2008.

Jakobson R. On linguistic aspects of translation // On translation. Cambridge, 1959. https://doi.org/10.4159/harvard.9780674731615.c18

Koller W. Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Wiebelsheim, 2001.

Leonardi V. Equivalence in Translation: Between Myth and Reality // Translational Journal. Vol. 4, No. 4, 2000. URL: https://translationjournal.net/journal/14equiv.htm (дата звернення: 27.08.2021).

Lixiang L. Partial equivalences in bilingual dictionaries: Classification, causes and compensations // Lingua. 214, 2018. https://doi.org/10.1016/j.lingua.2018.08.001

Marolova D. and Gjorgjevska E. Equivalence in Translation through German, French and Macedonian Examples // International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR). Vol. 24, No. 7, 2015.

Matulewska A. In quest for sufficient equivalence, Polish and English insolvency terminology in translation. A comparative study // Studies in Logic, Grammar and Rhetoric. 38 (51), 2014. https://doi.org/10.2478/slgr-2014-0038

Müllerová Shiflett M. Functional equivalence and its role in legal translation // English Matters. III, 2012.

معین م. فرهنگ فارسی. در 6 جلد. ج. 1. تهران، 1375.

REFERENCES

Berkov V. P. (2004), Dvuyazychnaya leksikografiya: Uchebnik, Astrel’, Moscow. (In Russian).

Bocharnikova A. M. (2013), Pers’ka poeziya: teksty, komentari, pereklady, Gordon, Kyiv. (In Ukrainian).

Bocharnikova A. M. (2010), “Chastkovi ekvivalenty v perekladnyh pers’kyh slovnykah”, in Studia Linguistica: Zbirnyk naukovyh prats’ do 80-richnoho yuvileyu profesora Nikitinoyi Fionilly Oleksiyivny, Vyp. 4, Kyiv, pp. 305–10. (In Ukrainian).

Zhmayeva N. and Yuhymets’ S. (2019), “Do pytannya vyznachennya kryteriyiv otsinyuvannya adekvatnosti perekladu”, Naukovyy visnyk PNPU im. K. D. Ushins’koho, No. 29, pp. 104–19. (In Ukrainian). https://doi.org/10.24195/2616-5317-2019-29-9

Malen’ka T. F. (2003), “Osoblyvosti zasvoyennya pers’koyi klasychnoyi poeziyi, filosofiyi ta mystetstva ukrayins’koyu poeziyeyu XIX–XX st.”, Visnyk KNU imeni Tarasa Shevchenka. Shidni movy ta literatury, No. 7, pp. 58–71. (In Ukrainian).

Spisok lichnyh imen (1983), Persidsko-russkiy slovar’, Ed. by Yu. A. Rubinchika. V 2-h t., T. 2, Russkiy yazyk, Moscow, pp. 773–87. (In Russian).

Gows R. H. and Prinsloo D. J. (2008), “What to say about mañana, totems and dragons in a bilingual dictionary? The case of surrogate equivalence”, in Proceedings of the XIII EURALEX International Congress, Barcelona, pp. 869–77.

Jakobson R. (1959), “On linguistic aspects of translation”, in On Translation. Cambridge, pp. 232–39. https://doi.org/10.4159/harvard.9780674731615.c18

Koller W. (2001), Einführung in die Übersetzungswissenschaft, Quelle & Meyer, Wiebelsheim.

Leonardi V. (2000), “Equivalence in Translation: Between Myth and Reality”, Translational Journal, Vol. 4, No. 4, available at: https://translationjournal.net/ journal/14equiv.htm (accessed 27 August 2021).

Lixiang L. (2018), “Partial equivalences in bilingual dictionaries: Classification, causes and compensations”, Lingua. 214, pp. 11–27. https://doi.org/10.1016/j.lingua.2018.08.001

Marolova D. and Gjorgjevska E. (2015), “Equivalence in Translation through German, French and Macedonian Examples”, International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR), Vol. 24, No. 7, pp. 405–11.

Matulewska A. (2014), “In quest for sufficient equivalence, Polish and English insolvency terminology in translation. A comparative study”, Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 38 (51), pp. 167–88. https://doi.org/10.2478/slgr-2014-0038

Müllerová Shiflett M. (2012), “Functional equivalence and its role in legal translation”, English Matters, Vol. III, pp. 29–33.

Moin M. (1996), Farhange Farsi, Dar 6 jeld. Jelde 1, Amir Kabir, Tehran. (In Persian).